Algemene voorwaarden

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de over­eenkomst met Fast Forward HR (Re-Adjust bvba). Er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden. Deze voorwaarden primeren in elk geval op de algemene voor­waarden van de klant.
  1. Om geldig en ontvankelijk te zijn, dienen eventuele klach­ten betreffende de door ons geleverde diensten ons schriftelijk en gemotiveerd te worden overgemaakt onmiddellijk na de levering van de dienst. Klachten betreffende facturen dienen ons schriftelijk en gemotiveerd te worden overgemaakt binnen de zeven dagen na ontvangst van de factuur.
  1. Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze factu­ren contant betaalbaar op de zetel van onze onderneming.
  1. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebreke­stel­ling vanaf de vervaldag verhoogd worden een nalatigheid­inte­rest van 12 % op jaarba­sis. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voor­af­gaande inge­bre­kestel­ling ten titel van conventionele forfai­taire schadevergoeding een bedrag van 10 % van het openstaand fac­tuur­bedrag ver­schul­digd zijn, met een minimum van 125,00 euro. Alle invorderingskosten zijn integraal ten laste van de klant.
  1. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder vooraf­gaande ingebrekestelling onmiddel­lijk opeisbaar worden.
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op software, programma’s, websites, gegevensbestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, templates, syllabussen, oefeningen en voorbeelden bij opleidingen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, die door ons aan de klant ter beschikking worden gesteld, zijn en blijven onze uitsluitende eigendom.
  1. De klant is verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de privacy wetgeving bij het verlenen van informatie.
  1. Onze diensten dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen. Indien onze aansprakelijkheid wordt weerhouden, zijn we enkel aansprakelijk voor de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, gevolgschade, winstderving of imagoschade.
  1. Al onze overeenkomsten, inclusief goedgekeurde offertes, worden beheerst door het Belgisch recht. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke regeling, worden alle betwistingen beslecht door de vredegerechten en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van onze onderneming te Oudenaarde.